Form

Jarduerei buruzko informazioa 

Jaso informazio guztia zure emaila

Arabako Arkeología Museo BIBAT antolatutako jarduerei buruzko informazioa jaso nahi dut

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoari jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko “Museoetako komunikazioa eta parte hartzea” izeneko fitxategian sartuko direla. Datu horien tratamendua honako xede honetarako erabiliko dira: Foru sareko museoetako jardueretan eta zerbitzuetan interesatuta dauden pertsonekiko

komunikazioak eta haien parte hartzea kudeatzeko.

 

Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiela jakinaraziko beste batzuei, legez ezarritako kasuez kanpo.

 

Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, DBEOk aitortzen dituenak, eta, horretarako, Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo beharko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz -Araba).

Argibide gehiago: http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua

Adierazten dut berariazko baimena ematen dudala Arabako Foru Aldundiko museoen jarduerekin zerikusia duten komunikazio hauek jasotzeko, jakinda edozein unetan bertan behera utz dezakedala harpidetza hori.